Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.print3dream.com. jest P3D Spółka z o. o., adres siedziby: 94-224 Łódź, ul. Garnizonowa 19F/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000588622, NIP: 7272798346, REGON: 363105670, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 200.000, adres poczty elektronicznej: biuro@print3dream.com.

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe kupujących:

   1. nazwisko i imiona, ewentualnie nazwa firmy,
   2. adres zamieszkania, ewentualnie siedziba firmy,
   3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
   4. adres poczty elektronicznej,
   5. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,
   6. numer NIP

  3. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli kupujący nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.

  4. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych kupującego – numeru IP urządzenia, którym posługuje się kupujący oraz danych dotyczących korzystania przez kupującego z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

   CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   5. Administrator przetwarza dane osobowe kupujących w następujących celach:

    1. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji,
    2. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
    3. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,
    4. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
    5. marketing bezpośredni,
    6. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,
    7. określonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy – za zgodą kupującego,
    8. przekazania osobom trzecim – za zgodą kupującego, w zakresie i celu objętym tą zgodą.

   PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kupujących w celu określonym:

    1. w pkt 5a – stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
    2. w pkt 5b – stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),
    3. w pkt 5c-f – stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
    4. w pkt 5g i h – stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupującego).

   CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

   7. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:

    1. w pkt 5a – przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
    2. w pkt 5b – przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
    3. w pkt 5c i d – do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
    4. w pkt 5e i f – przez czas trwania Umowy,
    5. w pkt 5g i h – do momentu cofnięcia zgody przez kupującego.

   8. Jeżeli Administrator świadczył na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną związane z zawarciem i wykonaniem Umowy, wówczas zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usług Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są:

   a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

   b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – za zgodą usługobiorcy,

   c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

   d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

    9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 5, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

    a. ING Bank Śląski S.A.
    b. Twisto Polska sp. z o.o. 

     Administrator poza powyżej wskazanym podmiotom, nie przekazuje danych osobowych kupujących osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę kupującego lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

     10. Administrator powierza dane osobowe kupujących następującym podmiotom przetwarzającym:

      1. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
      2. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
      3. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.
      4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
       - świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
       - obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
       - w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
      5. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

     W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

     W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

     W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

     W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

     W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

     PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

     11. Dane osobowe kupujących nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

     PRAWA KUPUJĄCYCH

     12. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:

      1. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
      2. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
      3. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
      4. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
      5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
      6. prawo do przenoszenia danych.

     13. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.

     14. Kupujący może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem.

      PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

      15. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kupującego odbywa się na podstawie jego zgody, kupujący ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

      PROFILOWANIE

      16. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych kupujących i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań kupujących. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do kupujących żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

      PLIKI COOKIES

      17. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu kupującego, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie kupującego, jego numer IP i stosowaną przez kupującego przeglądarkę.

      18. Kupujący może tak ustawić swoją przeglądarkę – dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom – aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub całkowicie usunąć je ze swojego urządzenia. Procedura obsługi i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez kupującego przeglądarki.

      19. Pliki cookies dzielą się na:

       1. tymczasowe (sesyjne) – pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci podręcznej przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji,
       2. stałe – pliki pozostające w pamięci podręcznej przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez kupującego ustawienia przeglądarki,
       3. własne – pliki zarządzane przez Administratora,
       4. zewnętrzne – pliki zarządzane przez osoby trzecie,
       5. konfiguracyjne – pliki związane z poruszaniem się kupującego po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniające prawidłową po niej nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez kupującego (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać urządzenie, z którego korzysta kupujący i zarządzać sesją przeglądania,
       6. analityczne – pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
       7. reklamowe – pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

      20. Szczegółowe zasady działania plików cookies umieszczonych na witrynie internetowej Administratora stosowane określone są pod poniższymi linkami:

      a. https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl
      b. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
      c. https://privacy.microsoft.com/pl-PL/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule
      d. https://www.facebook.com/policies/cookies/
      e. https://www.facebook.com/about/privacy/update
      f. https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
      g. https://www.pinterest.com/_/_/about/cookie-policy/
      h. https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service
      i. https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

       SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

       21. Kupujący ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

       ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

       22. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych kupujących przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

       Koszyk

       Twój koszyk jest pusty.

       Dokonaj swoich pierwszych zakupów